Smluvní podmínky (dále jen "Podmínky")

Poslední aktualizace: 16. června 2017

Před použitím http: // www. {{Domain}} webu (dále jen „služba“) provozovaného společností HomeRun („nás“) si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky („podmínky“, „smluvní podmínky“). , „my“ nebo „náš“).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další uživatele, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud s některou částí podmínek nesouhlasíte, nebudete mít přístup ke Službě.

Účty

Když u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout vždy přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení Podmínek, které může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu v naší Službě.

Jste zodpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě, a za jakékoli činnosti nebo činnosti pod vaším heslem, ať už je vaše heslo v naší Službě nebo v službách třetích stran.

Souhlasíte s tím, že vaše heslo nezveřejníte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás okamžitě informovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou HomeRun vlastněny ani kontrolovány.

HomeRun nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá žádnou odpovědnost za ně. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost HomeRun nenese odpovědnost ani přímo ani nepřímo za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajné, které byly způsobeny nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby. dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky. Všechna ustanovení Podmínek, která by ze své podstaty měla přetrvávat i po ukončení, budou platit i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Můžeme váš účet okamžitě zrušit nebo pozastavit bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně omezení, pokud porušíte podmínky.

Po ukončení vaše právo používat Službu okamžitě zaniká. Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Službu. Všechna ustanovení Podmínek, která by ze své podstaty měla přetrvávat i po ukončení, budou platit i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony společnosti Delaware, USA, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů. Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek soudem prohlášeno za neplatné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které mezi námi ohledně služby mohou mít.

Změny

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Pokud je revize významná, pokusíme se poskytnout oznámení nejméně 15 dní před tím, než začnou nové podmínky platit. To, co představuje podstatnou změnu, bude stanoveno podle našeho výhradního uvážení. Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby i poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte službu používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.